Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)
 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia znajdującego się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie ww. oświadczenia do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 3. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Kiedy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?
       9. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje:

1) w przypadku gdy Użytkownik będący Konsumentem wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (dotyczy usług i produktów elektronicznych),

2) w przypadku gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokajaniu jego własnych potrzeb.
 

VI. Zasady wnoszenia reklamacji:                                 

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@fotoartfabryka.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Nasze dane do kontaktu: Katarzyna Pawlikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PawlikowskaFoto Katarzyna Pawlikowska, Aleja Zwycięstwa 91/127 42-520 Dąbrowa Górnicza, adres sklep@fotoartfabryka.pl

    Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*... następujących rzeczy*… polegającej na*..... 

    Imię i nazwisko, adres konsumenta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data .........................................................   

* uzupełnić