Regulamin

Regulamin sprzedaży
 

I. Najważniejsze informacje
 

 1. Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez Katarzynę Pawlikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PawlikowskaFoto Katarzyna Pawlikowska, Aleja Zwycięstwa 91/127 42-520 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292284710, zwana dalej Sprzedawcą. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres sklep@fotoartfabryka.pl lub telefonicznie: 692 155 655.
 2. Na stronie możesz kupić plakaty, fotoobrazy, e-booki, warsztaty i kursy on-line lub stacjonarne a także inne produkty elektroniczne, a także konsultacje on-line, zwane dalej produktami.
 3. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Użytkownik wybrał płatność za pobraniem. Wówczas, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.  
 5. Wysyłka towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane  przepisami prawa.

II. Wyjaśnienie podstawowych pojęć                    
 

 1. Dni -  dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę
 3. Dostawca – podmiot, którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy)
 4. Użytkownik/Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem
 5. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 6. Produkt/Towar– jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
 8. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
 9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
 10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).                             

III. Zasady zakupu produktów                                   
 

1. Aby zakupić produkt, Użytkownik musi dokonać płatności poprzez dokonanie wpłaty za pośrednictwem przelewu zwykłego lub bankowego. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935.

2. W przypadku zakupu produktu/ów za pośrednictwem strony/sklepu, należy:

1) wybrać produkt oraz szczegółową specyfikację produktuo ile jest taka możliwość (np. wymiary obrazu), który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”;

2) następnie należy przejść dalej zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. wybrać sposób dostawy i metodę płatności,

3) wybrać opcję: założenia konta lub kontynuować składanie zamówienia bez zakładania konta

4) uzupełnić formularz zamówienia

5) potwierdzić składanie zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

6) po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia,

7) należy dokonać płatności za produkt (o ile nie została ona dokonana na wcześniejszym etapie składania zamówienia).

3. W przypadku zakupu produktu/ów za pośrednictwem poczty elektronicznej:

1) Klient przesyła Sprzedawcy na podany w pkt I.1 adres e-mail informację o:       

a. produkcie wraz ze szczegółową specyfikacją produktuo ile dotyczy (np. wymiary obrazu), który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie, 

b. wybranym sposobie dostawy,

c. wybranej metodzie płatności,

d. danych niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym danych Klienta oraz danych dot. adresu, na który ma zostać wysłany produkt)

2) Sprzedawca prześle Klientowi informacje o zamówieniu, w tym o cenie produktów i kosztach dodatkowych jak koszty wysyłki, a także prześle Regulamin sprzedaży do akceptacji informując, że składanie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty,

3) Klient przesyła Sprzedawcy informację o akceptacji Regulaminu sprzedaży i składa zamówienie,

4) Sprzedawca potwierdza złożenia zamówienia,

5) Klient dokonuje płatności za produkt (o ile nie została ona dokonana na wcześniejszym etapie składania zamówienia).

4. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

5. Termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia zawarcia umowy.

 

IV. Zasady dostarczenia produktów                              
 

Dotyczy produktów elektronicznych (m.in. e-booki, nagrania audio/video, zdjęcia) i kursów on-line:

1. Zakupiony przez Użytkownika produkt będzie udostępniony niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności.

 

Dotyczy konsultacji e-mailowych, kursów on-line i warsztatów:

2. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje e-mailowe, konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie ustalonym indywidualnie przez strony.

3. W przypadku zakupu produktu w postaci kursów on-line, materiały w ramach kursów udostępnione zostaną w sposób i w terminach wskazanych w opisie produktu. 

4. W przypadku zakupu produktu w postaci warsztatów stacjonarnych, szczegółowe informacje o warsztatach, w tym o terminie warsztatów znajdują się w opisie produktu.

5. W przypadku gdy produkt uwzględnia także dostęp do grupy na Facebooku, Użytkownik niezwłocznie po zakupie lub w terminie wskazanym w opisie produktu otrzyma link do ww. grupy w celu uzyskania dostępu do niej.

Dotyczy produktów fizycznych (fotoplakaty, fotoobrazy)

6. Sprzedawca realizuje dostawę na terenie Polski.

7. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od terminu realizacji zamówienia wskazanego na stronie i terminu dostawy zgodnie z wybranym sposobem dostawy przesyłki.

8. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.

9. W dniu wysłania produktu, do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

10. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego produktu do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

V. Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)
 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia znajdującego się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie ww. oświadczenia do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 3. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Kiedy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje:

1) w przypadku gdy Użytkownik będący Konsumentem wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (dotyczy usług i produktów elektronicznych),

2) w przypadku gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokajaniu jego własnych potrzeb.
 

VI. Zasady wnoszenia reklamacji:                                  
 

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@fotoartfabryka.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

VII. Warunki techniczne:

1. Aby uzyskać dostęp do e-booka czy innych zakupionych produktów (nie dotyczy produktów fizycznych i warsztatów stacjonarnych) konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

2. W przypadku gdy produkt uwzględnia także dostęp do grupy na Facebooku, Użytkownik musi posiadać aktywne konto na ww. platformie społecznościowej.

3. W przypadku gdy produkt uwzględnia konsultacje e-mailowe lub kurs on-line (emailowy), Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, na które przesyłane będą materiały.

4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

VIII. Założenie Konta                                                     

 1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia i korzystania z produktów
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i ustawiając indywidualne hasło do Konta.
 3. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
 5. Po przesłaniu formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji Konta. Z tą chwilą następuje zawarcie nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia np. historii zamówień już zrealizowanych
 7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo bądź przez skorzystanie z opcji „Usuń konto” dostępnej na stronie, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.

IX. Prawa autorskie

 1. Produkty (e-booki, fotoplakaty, fotoobrazy, zdjęcia, treści zawarte w kursach online czy warsztatach) są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie lub przy opisie produktów.
 2. Klient może korzystać z zakupionych produktów lub udostępnionych bezpłatnie tylko na własny użytek zgodnie z przepisami.
 3. W przypadku gdy Klient będzie chciał korzystać z ww. produktów do celów innych niż na własny użytek, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uregulowania powyższego (np. poprzez zawarcie umowy licencji), co wymaga zgody Klienta i Sprzedawcy.

X. Postanowienia końcowe:                                      
 

 1. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 2. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

4)skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

5. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Nasze dane do kontaktu: Katarzyna Pawlikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PawlikowskaFoto Katarzyna Pawlikowska, Aleja Zwycięstwa 91/127 42-520 Dąbrowa Górnicza, adres sklep@fotoartfabryka.pl

    Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*... następujących rzeczy*… polegającej na*..... 

    Imię i nazwisko, adres konsumenta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data .........................................................   

* uzupełnić